اوقات شرعی
20°C آفتابی
     
   • مدیر تربیت بدنی همگانی : مجتبی مجد
    مدیر تربیت بدنی همگانی : مجتبی مجد
    مجتبی مجد
    مدیر تربیت بدنی همگانی
    تلفن تماس :36070844- 36070944
    رایانامه :majd_mojtaba@mashhad.ir