سید مجتبی منتظری

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد