فرم مشاهده واحد

مدیریت تربیت بدنی همگانی

چشم انداز (مبتنی بر سند چشم انداز شهر مقدّس مشهد با محوریّت شهرداری‌ در افق 1404 خورشیدی)

  • نظام مند سازی ساخت و سازهای شهری در جهت توسعه پایدار شهر

‌اهداف

  • نظام مندسازی ساخت و ساز شهری با نظارت بر اصول مهندسی و شهرسازی
  • صرفه جویی اقتصادی و مدیریت هزینه
  • هم افزایی در برنامه ها و اقدامات در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت ارگانهای دخیل در امر ساخت و ساز
  • استفاده از فناوری های نوین
  • ایجاد و بهبود مدیریت یکپارچه و کارآمد در راستای حفاظت و صیانت از حریم
  • افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان

مأموریت

  • جلوگیری از ساخت سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر
  • رسیدگی به تخلفات ساختمانی
  • پیگیری اجرا آرا کمیسیون های ماده صد
طبقه بندی ها