سید مجتبی منتظری

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد