• دوشنبه،04 شهریور 1398
 • ورود
اوقات شرعی
     
   • پیگیری درخواست ها
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   •   مدیریت برنامه ریزی و نظارت
    تلفن :32006870
      دفتر روابط عمومی
    تلفن :32006519
    فکس :32244109
      دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی
      امور اداری و پشتیبانی
      مدیریت امور فرهنگی و گردشگری
      مدیریت امور تربیت بدنی همگانی
      مدیریت امور هنری
      محمد مدرسی معاون توسعه مدیریت و منابع
    تلفن :37429200
      محمد مدرسی معاون توسعه مدیریت و منابع
    تلفن :37429200